Sample News IteM for MPM

En th u si a sti c, h a rd -worki n g , a n d respon si bl e fi rst yea r stu d en t i n Com m u n i ca ti on s m a j or. Ea g er
to l ea rn a n d g a i n experi en ce i n th e com m u n i ca ti on s fi el d of work. Looki n g for opportu n i ti es
wh ere to a ppl y n ewl y a cq u i red ski l l s from th e ba ch el or’s prog ra m .